ANGELA LIEVERST                       MAKEUP ARTIST

                              

Algemene Voorwaarden

Angela Lieverst Makeup Artist is gevestigd in Veenendaal en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem KvK75326868.

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Angela Lieverst Makeup Artist en haar opdrachtgevers. Angela Lieverst Makeup Artist accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Angela Lieverst Makeup Artist en haar opdrachtgevers.

1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over "opdrachtgever" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Angela Lieverst Makeup Artist in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien er voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Angela Lieverst Makeup Artist.

Artikel 2: TARIEVEN

Op alle genoemde tarieven en prijzen wordt geen BTW doorbelast. Vanwege de Kleine Ondernemersregeling is Angela Lieverst Makeup Artist vanaf 01 januari 2020 BTW vrijgesteld. 

2.1 Angela Lieverst Makeup Artist kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag. In dat geval geldt een halve of hele dagfee. een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens gebaseerd worden op het standaard uurtarief.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 6:00 uur zal Angela Lieverst Makeup Artist 200% van het tarief berekenen.

2.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 6:00 en 7:00 uur zal Angela Lieverst Makeup Artist een toeslag van € 50,00 berekenen. Voor werkzaamheden op zon- en feestdagen wordt 150% van het normale tarief berekend.

2.5 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 50,00 per uur.

Artikel 3 REIS- EN ONKOSTENVERGOEDING

3.1 De door Angela Lieverst Makeup Artist gemaakte reis- en onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding á € 0,25 per kilometer. Voor de eerste 20 kilometer wordt geen kilometervergoeding in rekening gebracht.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Angela Lieverst Makeup Artist

3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING BOEKING

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Angela Lieverst Makeup Artist aanvaardt.

4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Angela Lieverst Makeup Artist alvorens een boeking te doen. 

4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.

4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 BETALING

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats vóór aanvang van de werkzaamheden.

5.2 Bij opdrachten voor bruidskapsels en bruidsvisagie geldt de opdrachtbevestiging/afspraak als factuur.

5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: de opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijving van de genoemde betalingstermijn bij artikel 5.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.5 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6 ANNULERING, OPZEGGING, BEEINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Angela Lieverst Makeup Artist gemaakte kosten, waaronder vergoedingen aan derden, als gevolg van annulering in zijn geheel door de opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 2 weken vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/try-out is de opdrachtgever 50% van het totaal afgesproken bedrag verschuldigd. 

Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%

b) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%

c) Bij annulering van de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

Artikel 7 OVERMACHT

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Angela Lieverst Makeup Artist te alle tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel en bruidsvisagie heeft Angela Lieverst Makeup Artist de beschikbaarheid over enkele collega's die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten, en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of-verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid)instanties

7.2 Indien Angela Lieverst Makeup Artist door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het ng niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, ulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Angela Lieverst Makeup Artist niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Angela Lieverst Makeup Artist sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Angela Lieverst Makeup Artist en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Angela Lieverst Makeup Artist kunnen worden toegerekend.

8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Angela Lieverst Makeup Artist is verzekerd en die door verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

8.3 Ondanks dat Angela Lieverst Makeup Artist dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne hoge prioriteit heeft, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Angela Lieverst Makeup Artist is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

Artikel 9 WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN

9.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Angela Lieverst Makeup Artist te weten www.angelalieverstmakeupartist.nl.

9.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend

9.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

9.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Angela Lieverst Makeup Artist bestaat, is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn